ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು ಕೆಲಸದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು

ಡಾ. ಚಿನ್ನಗಿರಿ ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಸಿ

ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಗ್ರೇಡ್ 1/ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಅಣ್ಣಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಮ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಚೇತನಾ ಟಿ ಎಂ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಸುಪ್ರಿತಾ ಎಚ್ ಕೆ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಸುನಿಲ್ ಬಿ ಪಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ & ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಸುಧಾರಾಣಿ ಬಿ ಎಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ & ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಆಶಾರಾಣಿ ಆರ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ & ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಮೋನಪ್ಪ ಹೆಚ್

ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ & ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಸಂತೋಷ್ ಕೆ ಸಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಸಂವಹನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಭವ್ಯ ಎ ಎನ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಸಂವಹನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಮನೋಹರಾಚಾರಿ ಪಿ ಎಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ)

ಸಿಂಧು ಎಚ್ ಎ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ)

ನಂದಿನಿ ಸಿ ಎಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿಜ್ಞಾನ

ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎ ಎಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿಜ್ಞಾನ